>

Zawiadomienie o planowanym połączeniu spółek z grupy Viskase

Szanowni Państwo,

Działając jako Prezes Zarządu spółki Viskase Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000025562, NIP 5251560414, REGON 012283129 („Viskase Polska”) z przyjemnością pragnę poinformować Państwa o planowanym połączeniu Viskase Polska, jako spółki przejmującej, ze spółką Darmex Casing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sulnowie, adres: Sulnowo 53D, 86-100 Świecie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000186469 („Darmex”) oraz ze spółką Walsroder Casings Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi Legnickiej, adres: Nowa Wieś Legnicka 107, 59-241 Legnickie Pole, Nowa Wieś Legnicka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267590 („Walsroder Polska”), jako spółkami przejmowanymi („Połączenie”).

Niniejszym pragnę Państwa poinformować, że z dniem 2 stycznia 2019 roku wszelkie aktywa, a także prawa i obowiązki spółek Darmex oraz Walsroder Polska, wynikające z umów z klientami, dostawcami oraz osobami trzecimi, na podstawie art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, przejdą na spółkę Viskase Polska. Ponadto, z dniem 2 stycznia 2019 r. spółka Viskase Polska z mocy prawa stanie się stroną wszelkich umów zawartych przez spółki Darmex oraz Walsroder Polska. Chciałbym jednocześnie Państwa zapewnić, iż wszelkie takie umowy będą respektowane oraz należycie wykonywane przez spółkę Viskase Polska, na warunkach takich jak miało to miejsce do dnia 2 stycznia 2019 r. Nie przewidujemy, aby Połączenie wywarło jakikolwiek negatywny wpływ, czy też było obciążeniem administracyjnym dla naszych klientów, dostawców czy partnerów biznesowych.

Planowane Połączenie przyniesie w szczególności następujące korzyści:

  • ujednolicenie i uproszczenie struktur organizacyjnych grupy kapitałowej, do której należą łączące się spółki („Grupa Viskase”), w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce (w wyniku Połączenia uproszczona zostanie obecna struktura obejmująca trzy niezależne spółki kapitałowe), co wpłynie na poprawę szybkości oraz spójności podejmowania decyzji;
  • uzyskanie efektów synergii operacyjnej, co pozwali nam zwiększyć szybkość i efektywność obsługi naszych klientów;
  • uproszczenie procedur administracyjnych, rachunkowych oraz organizacyjnych.
+48 52 331 06 00
info@darmex.com.pl
Pon - pt 8.00 - 16.00
Sobota nieczynne
86-100 Świecie
SULNOWO 53D

ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa
KRS:0000025562
NIP: 5251560414
Regon: 012283129

Cookies PL

Copyright © 2019 Viskase Polska Sp. z o.o.